اعلام آغاز پروژه ای با عنوان ققنوس از سوی شاهزاده رضا پهلوی/ ایران می‌گوید به ۹۰ درصد اهدافش در سوریه دست یافته است

https://iranintl.com/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88/%DA%86%D8%B4%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%82%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87