چگونه اقتصاد ضعیف به محیط زیست آسیب می‌زند

 ویدئوی کوتاه کارگروه محیط زیست ققنوس درباره رابطه‌ی مستقیم اقتصاد و محیط زیست. در این ویدئو توضیح داده می‌شود که: «محیط زیست همیشه در دو حالت از نقطه نظر