ویدئوی کوتاه کارگروه محیط زیست ققنوس درباره رابطه‌ی مستقیم اقتصاد و محیط زیست.

در این ویدئو توضیح داده می‌شود که: «محیط زیست همیشه در دو حالت از نقطه نظر اقتصادی مورد گزند و خطر قرار می‌‌گیرد:

نخست زمانی که اقتصاد یک مملکت در حال پیشرفت و رشد است و مسائل زیست محیطی‌ کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و در نتیجه می‌‌تواند به آن آسیب وارد شود.

حالت دوم زمانی‌ است که کشور از نظر اقتصادی شدیدا ضعیف شده و در یک چرخه معیوب قرار گرفته باشد. در این حالت محیط زیست بیش از حالت اول مورد صدمات بیرحمانه و بی‌‌رویه قرار می‌گیرد.

وضعیت محیط زیست در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی در حالت دوم قرار دارد.»