هیات اجرایی محترم اندیشکده ققنوس،
گزارش شما مبنی بر سازماندهی  و تکامل  ساختاری ققنوس و آغاز فصل نوین فعالیت‌های پژوهشی اندیشمندان و پژوهشگران فرهیخته در نخستین اندیشکده ایرانی که در چارچوب دگرگونی‌های ساختاری مدرن و دمکراتیک آغاز شده موجب خرسندی و مورد پشتیبانی من است.

لازمه پیشرفت هر سازمان نوپایی، تکامل ساختاری و پیشه کردن روش‌های تازه و هماهنگی با دگرگونی‌های شتاب‌آلود ایران و جهان است. می‌بینم که اندیشکده ققنوس نیز پیش ازپایان نخستین سال تاسیس خود وپس از طی دوره‌ای تجربی به دگرگونی در سازماندهی و ساختار خود پرداخته و آن را با ققنوس2.0 پی‌ریزی کرده است.

همچنانکه پیشتر گفته‌ام، لازم است که تمامی اعضا، هیأت مدیره و کمیته اجرایی اندیشکده ققنوس همواره با پرهیز از ورود به عرصه سیاست، به یافتن راهکارهای علمی برای پاسخ به دشواری‌های عدیده ایران امروز تمرکز کنند و در این راه همواره از پشتیبانی من برخوردار خواهند بود.

با تهنیت دوباره و امید پیروزی ققنوسیان و تمام ایرانیان.
رضا پهلوی
پنجشنبه ۹ آبان ۱۳۹۸ خورشیدی/ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۹ میلادی