در گزارشی که هیأت اجرایی «پروژه ققنوس ایران» روز هفتم آبان‌ماه ۹۸ (۲۹اکتبر ۲۰۱۹) به شاهزاده رضا پهلوی به عنوان مبتکر و بنیانگذار این نخستین اندیشکده علمی ایران ارائه کرد، به دگرگونی‌های ساختاری و استراتژیک در این پروژه تحت عنوان «ققنوس2.0» اشاره شده و آمده است که «بخش مهمی از سیاست راهبردی ققنوس در چارچوب ساختار نوین آن تاکید بر اولویت بخشیدن به مطالعات برای حل دشواری‌ها و مسائل فوری ایرانیان در کوتاه‌مدت استوار است و از پرداختن به موضوع‌های صرفا تحلیلی پرهیز خواهد شد.»

در این گزارش همچنین پس از معرفی اعضای هیأت مدیره و هیأت اجرایی تأکید شده است که ققنوس هدف‌های خود را برای بررسی دشواری‌های موجود ایران و ارائه راهکارهای علمی و عملی دنبال کرده و همچنان به عنوان یک اندیشکده‌ی علمی، مدرن و غیرسیاسی در خدمت مردم خواهد بود.