بخش دو

بخش یکِ این مجموعه درباره اقدامات فرهنگی پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ارتباط با افرادِ دارای آسیب‌های ذهنی در گفتگو با شهبانو فرح پهلوی تهیه و منتشر شد.
در این بخش دکتر هوشنگ لاهوتی زیست‌شناس سلولی و مولکولی توضیحاتی درباره زمینه‌های ژنتیک این آسیب‌ها می‌دهند.