روز ۲۶ اکتبر ۲۰۲۱ برابر با ۴ آبان‌ماه ۱۴۰۰ پروژه ققنوس ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، در نشستی که روز ۲۳ اکتبر ۲۰۲۱ برابر با یکم آبان‌ماه ۱۴۰۰ با حضور شاهزاده رضا پهلوی بنیانگذار این اندیشکده برگزار شد، افراد زیر به عنوان هیئت هماهنگی و کمیته اجرایی این دوره از فعالیت ققنوس معرفی شدند:
دکتر آرماند اشرف‌زاده:مدیر مسئول و عضو کمیته اجرایی
شیما بزرگی:معاون و عضو کمیته اجرایی
دکتر تقی آل رضا مسئول امور مالی
دکتر آریا خوشخو مسئول امور اداری

سایر اعضا در هیأت هماهنگى باقى ماندند:
دکتر کاوه راد (مدیر پیشین ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱)
دکتر فرداد فروزان (معاون پیشین ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱)
دکتر سیاوش مشفق همدانی (مسئول پیشین امور مالی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱)
نادر صدیقی (مسئول پیشین امور اداری ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱)
دکتر فرخ زندی (سخنگوی کمیته مشاوران علمی)
الاهه بقراط (سخنگوی پروژه ققنوس ایران)

دکتر آرماند اشرف‌زاده
مدیرهیأت هماهنگی و عضو کمیته اجرایی

شیما بزرگی
معاون هیأت هماهنگی و عضو کمیته اجرایی

دکتر تقی آل رضا
عضو هیأت هماهنگی و کمیته اجرایی و مسئول امور مالی

دکتر آریا خوشخو
عضو هیأت هماهنگی و کمیته اجرائی و مسئول امور اداری

دکتر سیاوش مشفق همدانی
عضو هیأت هماهنگی

دکتر کاوه راد
عضو هیأت هماهنگی

نادر صدیقی
عضو هیأت هماهنگی

دکتر فرخ زندی
عضو هیأت هماهنگی و سخنگوی کمیته مشاوران علمی

دکتر فرداد فروزان
عضو هیأت هماهنگی

الاهه بقراط
سخنگوی پروژه ققنوس ایران