دکتر کاوه راد
مدیر مسئول، عضو کمیته اجرایی و هیأت هماهنگی

دکتر فرداد فروزان
معاون، عضو کمیته اجرایی و هیأت هماهنگی

دکتر سیاوش مشفق همدانی
مسئول امور مالی، عضو کمیته اجرایی و هیأت هماهنگی

نادر صدیقی
مسئول امور اداری، عضو کمیته اجرایی و هیأت هماهنگی

الاهه بقراط
سخنگوی پروژه ققنوس ایران

دکتر آرماند اش-رف‌‌زاده
عضو هیأت هماهنگی و سخنگوی گروه ارتباطات

دکتر هوشنگ لاهوتی
عضو هیأت هماهنگی و سخنگوی گروه پژوهش‌های تجربی

دکتر فرخ زندی
عضو هیأت هماهنگی و سخنگوی کمیته مشاوران علمی

دکتر نامدار بقائی یزدی
عضو هیأت هماهنگی و سخنگوی کمیته مشاوران علمی